Informacje o danych osobowych

Informacje o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest: NOFOX Mariusz Piotrowicz z siedzibą w Sosnowcu, ul Grota-Roweckiego, róg Pustej, NIP 6443271586 (zwany dalej NOFOX) – operator strony internetowej www.sprzatanie-grobow.com.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W celu informacji o Twoich danych lub w razie chęci rezygnacji z otrzymywania informacji lub przetwarzania Twoich danych prosimy o przesłanie do nas prośby o usunięcie danych i my bezzwłocznie je usuniemy z naszej bazy.
Napisz do nas na adres e-mail: biuro@sprzatanie-grobow.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z wykonywaniem przez nas usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę NOFOX?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania usług zleconych przez Państwa poprzez stronę www.sprzatanie-grobow.com.pl oraz do:
-umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
-zapewnienia obsługi zlecenia i rozwiązywania problemów technicznych;
-obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy NOFOX, którym jest:
-zapewnienie obsługi usług płatniczych;
-zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
-windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
-prowadzenie analiz statystycznych;
-przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
-zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
-w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
-w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę NOFOX;
-cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
-zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
-dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
-w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
-Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
-w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
NOFOX może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
NOFOX przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zlecenia wykonania usługi przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczeń będziemy przechowywać dane przez okres, w którym NOFOX zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez firmę NOFOX polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.